Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Regulamin serwisu www.4lingua.com i polityka prywatności

1. DEFINICJE

I. “Serwis” – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.4lingua.com oraz wszystkie funkcje i narzędzia
dostępne za pośrednictwem tego serwisu.

II. “Spółka” –  4 Lingua Sp z o.o.z siedzibą w Świętochłowicach 41-605, ul. Sądowa 7/105, NIP: 6272750646, REGON: 367019216.

III. “Użytkownik” – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu spółki 4 Lingua Sp. z o.o.

2. CEL SERWISU

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat oferty 4 Lingua Sp. z o.o. Użytkownicy znajdą również w Serwisie pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji, oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami Spółki.

3. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Spółki 4 Lingua Sp. z.o.o. Zawartość strony www.4lingua.com została przygotowana przez ZUBER WOJCIECH PANPIXEL – PRACOWNIA MULTIMEDIALNA 43-600 Jaworzno, Fabryczna 5 obejmując wszystkie jego elementy jako chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

4. INFORMACJE

Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

5. KORESPONDENCJA

Jakakolwiek korespondencja przesłana do Spółki 4 Lingua Sp. z o.o. jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Spółka nie ma obowiązku na nią odpowiadać.

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. DANE OSOBOWE

W serwisie nie są przetwarzane dane osobowe w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pliki Cookies

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne. Podczas korzystania z serwisu mogą być umieszczone dodatkowo pliki pochodzące od innych podmiotów (zewnętrzne pliki cookies) w szczególności od dostawców takich serwisów jak Facebook, Youtube, Google+ oraz podmiotów dostarczających narzędzia analityczne. Pliki Cookies podmiotów zewnętrznych są umieszczone w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności serwisu zintegrowanej innymi serwisami oraz w celu zbieraniu zanonimizowanych informacji o korzystaniu z serwisu na potrzeby statystyczne oraz na potrzeby poprawiania działania Serwisu. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP, informacje o poruszaniu się użytkownika na stronie. Dane wymienione powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony a są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu, oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane będą poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Dodatkowe zastrzeżenia

Niniejsza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Spółka nie zapoznała się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych. Spółka zakazuje rozpowszechniania, modyfikowania czy innego przetwarzania materiałów, wizerunków osób znajdujących się na stronach serwisu www.4lingua.com podlegających samodzielnej ochronie prawnej bez uzyskania zgody. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez Użytkownika materiałów zamieszczonych na Portalu w tym ich publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przesyłanie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów, chyba że związane będzie to z realizacją praw lub obowiązków Klienta.

Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną / elektronicznych kanałów dostępu

Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w sieci Internet – w tym usług oferowanych przez Spółkę w ramach elektronicznych kanałów dostępu – to:

 • podszywanie się w celu wyłudzenia informacji,
 • działanie złośliwego oprogramowania,
 • niechciana poczta – spam.

Zagrożenia dotyczą komputerów oraz innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów.

Phishing – to wyłudzanie danych umożliwiających dostęp do danej usługi (loginu, hasła, PIN), numerów kart kredytowych itp. Najczęściej są to fałszywe powiadomienia imitujące komunikaty z instytucji rozsyłane drogą elektroniczną, w których nakłania się użytkowników do zalogowania na spreparowane strony internetowe naśladujące oryginalne. Celem jest przechwycenie danych dostępowych.

Złośliwe oprogramowanie – takie programy, które są wykorzystywane w celach przestępczych lub mają na celu wyrządzenie szkody użytkownikowi. Należą do nich m.in. wirusy komputerowe i oprogramowanie szpiegujące.

Wirus komputerowy to oprogramowanie złośliwe, które przenosi się poprzez zapis zainfekowanego pliku na nośniku danych np. dysku twardym, pendrive. Celem wirusa jest kradzież lub usunięcie danych, zakłócenie pracy urządzenia lub przejęcie kontroli nad komputerem. Najczęściej do zarażenia wirusem elektronicznym dochodzi po pobieraniu plików z niezaufanego źródła internetowego lub otwarciu załącznika w poczcie elektronicznej.

Program szpiegujący – to taki, który w sposób ukryty monitoruje i przesyła dane o użytkowniku do przestępcy. Może gromadzić i przekazywać zarówno dane umieszczone na urządzeniu jaki i śledzić nasze działania np. ruchy myszką, tekst wpisywany z klawiatury.

Niechciana poczta lub spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Często przenoszą wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, odnośniki do złośliwych lub fałszywych stron.

Zasady bezpieczeństwa

 • Każdy użytkownik serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet
  oraz posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki
  internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien cyklicznie sprawdzać, czy system
  operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są
  błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
 • Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie
  spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z
  nadawcą np. telefonicznie.
 • Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy
  wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod
  osobę lub instytucję.
 • Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z
  niezweryfikowanych źródeł. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
 • Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory wynikające z niniejszych treści, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie poprzez wskazanych przez siebie mediatorów, a przypadku w braku porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi.

Zmiana ustawień plików cookies